تولید محتوا و برنامه سازی

تولید محتوا و برنامه سازی

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۱ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۸ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۴ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۶ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۳ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۵ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۳۱ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۹ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۳ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۴ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۵ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۸ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۰ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۶ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۱ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۳ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۳ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۴ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۸ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۵ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۵ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۶ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۳ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۱ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۸ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۷ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۹ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۸ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۳ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۵ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۳ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۲ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۴ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۳۱ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۸ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۴ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۷ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۴ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۸ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۹ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۶ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۶ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۵ فروردین, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۰ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۱ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۲ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۱۸ اسفند, ۱۳۹۹
تولید محتوا و برنامه سازی
تولید محتوا و برنامه سازی
۶ بهمن, ۱۳۹۹
مدیریت