فیزیک

فیزیک

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
فیزیک
فیزیک
کلاس102 مبحث فشار شاره ها
۶ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۱۵ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۱۱ اسفند, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۱۶ اسفند, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
کلاس 201مبحث فشار در شاره ها
۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۲۰ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۹ اسفند, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
کلاس 201
۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۱۶ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۶ اسفند, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۳۰ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۲۳ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۳۰ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۲۸ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۶ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۴ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۲۱ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۳۰ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۸ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۸ اسفند, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۳۰ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۱ اسفند, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۱۲ اسفند, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۲۰ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۲۳ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۸ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۲۱ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۱۶ فروردین, ۱۴۰۰
فیزیک
فیزیک
۴ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۲۵ بهمن, ۱۳۹۹
فیزیک
فیزیک
۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
مدیریت